My video

Akademie Jana Blahoslava

Studium biblických předmětů

Aktuality

Nový ročník studia na Akademii Jana Blahoslava z.ú. zahájíme 17. března 2018

Od 9:00 v budově Ústředí JB, Boženy Němcové 45/9, 46005, Liberec V.
Studenti si sebou vezmou jednu fotografii pasového formátu (pokud nemají, vyfotíme je na místě), zápisník na poznámky, peníze na školné (lze platit i přes účet). Pro notebooky je třeba přinést s sebou i prodlužovačku. První konzultace bude pouze v sobotu, předpokládaný konec mezi 16.00–17.00. Další konzultace budou vždy v pátek v 17.00–20.00 a v sobotu v 9.30–17.00. Při první konzultaci budou studenti seznámeni se studiem, proběhne patřičná administrativa (přihlášky, školné) a již také úvod do "Biblických předmětů" – troje skripta (pozadí Bible, přehled Starého zákona a přehled Nového zákona). Skripta lze stáhnout z webu JB, ke kterému studenti při konzultaci dostanou přístupový kód.
Jiří Helis

O škole

Škola začala psát svou historii v roce 1991, kdy ve spolupráci s britskou Covenant College připravila korespondenční kurz pro vzdělávání širokého spektra křesťanů. 

V roce 1994 jsme připravili program denního i dálkového studia pro vzdělávání pracovníků převážně vlastní církve. 

Od roku 2008 byl v nové koncepci vzdělávání výrazněji posunut důraz na propojení teoretické přípravy s praktickým zapojením studenta v jeho domácím sboru i s možností volby obtížnosti studia.

Hlavní cílovou skupinou našich studentů jsou z velké části pastoři, kteří potřebují teologické vzdělání. Dále služebníci v církvi, absolvující plnou šíři studia nebo část důležitou pro jejich práci. 

V roce 2017 se Akademie Jana Blahoslava stala zapsaným ústavem, usiluje o rozšíření nabídky vzdělávacích kurzů a vstupuje do další etapy své existence.


Studium

Co všechno se skrývá pod pojmem úspěšné zakončení studia?

Podmínky úspěšného zakončení studia se odvíjí od včasného splnění všech zápočtů a zkoušek, a to nejpozději 1 rok od odpřednášení předmětů a splnění minimálního počtu kreditů.

Včasné zaplacení školného, a to nejpozději do 1 roku od poslední konzultace nebo do data předání diplomu či certifikátů.

Včasné zakončení, nejpozději do 5 let od jeho počátku. Průměrná délka studia je 3 roky. Student má tedy ještě 2 roky na dokončení všech potřebných zkoušek a zápočtů, které v řádném termínu nestihl.

Školné

Školné je stanoveno na 600 Kč za konzultaci (včetně úvodního informačního setkání). Počet uvedených předmětů za konzultaci se liší, což je dáno různou náročností jednotlivých předmětů a způsobem prezentace jednotlivých vyučujících. Cena konzultace zahrnuje zhodnocení předmětů, zkoušky, zápočty a také výukové materiály v elektronické podobě.

Školné se platí během konzultace hotově nebo převodem na účet školy s termínem splatnosti nejpozději do dvou týdnů po konzultaci. 
Číslo účtu: 2501131999/2010
Var. symbol: rodné číslo studenta (bez lomítka)
Zpráva pro příjemce: školné + jméno

Co by měl student ještě vědět?

Není-li student ze závažných příčin schopen školné uhradit, musí neprodleně informovat ředitele školy a domluvit si splátkový kalendář. Pokud tak neučiní a školné není zaplaceno za interval delší než dva týdny od dané konzultace, akademie účtuje penále
10 % za každý uplynulý měsíc.

Pokud se student nemůže zúčastnit konzultace, ale přesto chce daný předmět studovat, je povinen uhradit školné za tuto konzultaci v plné výši. Z konzultace získá nahrávku i studijní materiály.

StudentiStudium je koncipované pro tři skupiny studentů

Skupina AP
Správci sborů v aktivní službě nebo ti, kteří se na ni připravují. Pro ně jsou všechny předměty povinné a potřebují 61 kreditů. Po úspěšném absolvování studia získávají diplom.

Skupina S
Specializace, určená klíčovým pracovníkům v církvi, kteří ovšem nejsou správci sboru. Musí vystudovat povinné a volitelné předměty v hodnotě minimálně 55 kreditů. I oni na konci úspěšného studia získávají diplom.

Skupina L
Laici, je určena pracovníkům z dalších oblastí sborů. Předností je méně náročný režim studia. Tato skupina studuje povinné i volitelné předměty v minimální výši 45 kreditů a po splnění všech požadavků získává certifikát.

Akademie v číslech

26

LET ŠKOLY

857

STUDENTŮ

5

KATEDRY

22

PŘEDMĚTŮ

Katedra externích studií

Motivací pro vznik tohoto kurzu je tíživá situace mnoha současných manželství a rodin v naší zemi. Rozpad tradiční rodiny vnímáme jako závažný společenský problém, na jehož řešení se chceme aktivně podílet. Jednota bratrská zakládá a provozuje řadu rodinných, mateřských i seniorských center. Právě v těchto prostředích se naši pracovníci přirozeně setkávají s lidmi, kteří potřebují pomoc a řešení v různých životních situacích. Protože chceme těmto lidem účinně pomáhat, je nutné mít odborné znalosti a dovednosti z oblasti psychologie, rodinného zázemí a výchovy dětí, ale například i finanční gramotnosti.

Podmínky přijetí:
Podmínkou přijetí do kurzu je individuální posouzení způsobilosti žadatele o kurz. Rozhodující nejsou jen znalosti, ale studenti jsou přijímáni i na základě doporučení místního sboru. Akademie si tedy vyhrazuje právo, uchazeče o studium nepřijmout.

Délka kurzu:
Celková délka kurzu je 200 hodin.

Obsah kurzu:
Psychologie

  • vývojová psychologie, psychologie osobnosti, dětská psychologie (30 hodin)
  • konzervativní a alternativní přístupy v péči o duši (10 hod)

Odborné

  • manželské a rodinné poradenství (40 hod)
  • výchova a vzdělávání dětí (30 hod)
  • finanční gramotnost, správa rodinných financí (10 hodin)

Praxe

  • odborná praxe (80 hodin)

Způsob ukončení kurzu:
Absolvent získá certifikát manželského a rodinného poradce.

Organizace studia:
První běh kurzu byl ukončen v březnu 2016, termín zahájení dalšího není zatím stanoven.

Materiál pro biblický kurz jsme převzali z britské školy Covenent College. Stejné materiály používají angličtí studenti ve svém denním studiu. Na základě úspěšného absolvování kurzu získá student diplom. Celý kurz obsahuje devět učebnic – modulů, které jsou zpracovány formou samostatného studia, cvičení a testů. Studium je hodnoceno esejemi z každé lekce každého modulu.

Podmínky přijetí:
Studovat může začít každý, komu je více než 16 let, vyplní přihlášku a zaplatí školné.

Obsah kurzu:
Studium se sestává z devíti modulů – učebnic. Jejich názvy, a tedy i náplň jsou: Křesťanské základy, Boží království, Smlouva, Písmo, Přehled Bible I. a II., Bůh, Lidstvo a vykoupení, Církev. Detailní popis všech modulů najdete v sekci Volně ke stažení.


Školné:
Školné je za první modul 600 Kč. Po jeho úspěšném ukončení je další školné 400 Kč za každý modul. Učební materiály jsou zdarma v rámci školného. 

Další možnost je zakoupit si CD-rom, na kterém je všech 9 modulů za 600 Kč. V tomto případě je úvodní školné 400 Kč a každé další 200 Kč. To znamená, že první platba je 1000 Kč a všechny další pouze 200 Kč. Tímto způsobem student ušetří 1200 Kč na celém studiu.

Dále můžeme zaslat všechny materiály v PDF formátu za 600 Kč, podobně jako u CD. I v tomto případě je úvodní školné 400 Kč a každé další 200 Kč. V tomto případě je první platba 1000 Kč a všechny další 200 Kč. I tato forma umožňuje studentovi ušetřit 1200 Kč na celém studiu.

Školné se platí na účet Akademie Jana Blahoslava, z. ú.
Číslo účtu: 2501131999/2010
Var. symbol: rodné číslo studenta (bez lomítka) nebo datum narození, ve formě bez teček (např. 06082008 je 6. 8. 2008)

Student, který je do studia přijat, ale studium v době jednoho roku nezačne nebo začne, ale následně přeruší, aniž by uvedl důvody, je ze studia vyškrtnut.

PřihláškaObsah studia

MINIMUM Z FINANCÍ I. (pro neekonomy)
26. 9. 2017 (út) od 9.00 do cca 15.00

lektoři: Ing. Jan Křivka, MBA; Petra Kotásková DiS.
SYLABUS: ÚČETNÍ VÝKAZY A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, FINANČNÍ ANALÝZA, UKAZATELE: ZISKU, CASHFLOW, RENTABILITY
cena: 1100 Kč
cena obsahuje: studijní materiály, oběd, drobné občerstvení, nápoje
kapacita semináře: 8–15 účastníků
kde: B. Němcové 54/9, Liberec

 
MINIMUM Z FINANCÍ II. (pro neekonomy)
12. 10. 2017 (čt) od 9.00 do cca 15.00

lektoři: Ing. Jan Křivka, MBA; Petra Kotásková DiS.
SYLABUS: FINANČNÍ ŘÍZENÍ, ROZPOČTY, ŘÍZENÍ NÁKLADŮ, BOD ZVRATU, VÝKONNOST PODNIKU A JEJÍ ŘÍZENÍ
cena: 1100 Kč
cena obsahuje: studijní materiály, oběd, drobné občerstvení, nápoje
kapacita semináře: 8–15 účastníků
kde: B. Němcové 54/9, Liberec

způsob přihlášení a platební podmínky: viz přihláška
kontakt: info@a-jb.cz

Přihláška

24. 5. 2018 (čt) od 9:00 do cca 17:00
lektor: Bc. Petr Valdejch

OBSAH KURZU:

•    vlastní formáty čísel
•    podmíněné formátování
•    řady
•    vzorce a funkce z praxe
•    absolutní adresa
•    filtrování
•    základ kontingenční tabulky

cena: 1900,- Kč

zapůjčení pc: pokud by si někdo z účastníků chtěl od lektora zapůjčit po dobu semináře notebook, je to možné za poplatek 300,-Kč – tento požadavek je potřeba nahlásit předem.

cena obsahuje: studijní materiály v el. formě, oběd, drobné občerstvení, nápoje

kapacita semináře: 8-15 účastníků

kde: B. Němcové 54/9, Liberec

způsob přihlášení a platební podmínky: viz přihláška

kontakt: helis@jbcr.cz

Přihláška

Náš tým