O škole

Škola začala psát svou historii v roce 1991 pod názvem Misijní škola Mikuáše Ludvíka Zinzendorfa. V prvních letech své existence úzce spolupracovala s britskou Covenant College. Od roku 1994 poskytovala možnost denního i dálkového teologického studia pro pracovníky Jednoty bratrské. Později byl v rámci nové koncepce vzdělávání posunut důraz na propojení teoretické přípravy s praktickým zapojením studenta v jeho místním sboru. V roce 2017 škola přijala svůj současný název, stala se zapsaným ústavem a rozšířila svoji působnost. Aktuálně poskytuje studium bratrské teologie ve dvou zaměřeních. Profesní zaměření studia je zakončeno udělením diplomu. Certifikace a kredibilita profesního studia je garantována českými i zahraničními biskupy Unitas fratrum.

Škola je tvořena čtyřmi katedrami zaměřenými na teologické předměty a Institutem dalšího vzdělávání ProfiEDU. Pro pracovníky Jednoty bratrské také připravuje vzdělávání v oblasti manželského a rodinného poradenství.

Institut dalšího vzdělávání ProfiEDU realizuje kurzy v oblasti sociálních služeb s akreditací MPSV (včetně kvalifikačního kurzu), dále školení IT, soft skills apod. Více informací je k dispozici na webových stránkách institutu.

Vyučujícím a studentům je přístupná školní knihovna pro prezenční i externí zápůjčky. V současné době pracujeme na zavedení internetového knihovního systému.

StudiumStudium oboru Bratrská teologie má charakter profesního vzdělávání pro vedoucí pracovníky v Jednotě bratrské a dobrovolného vzdělávání pro spolupracovníky působící ve sborech a dalších aktivitách Jednoty bratrské. Je koncipováno pro tato studijní zaměření:

studium A

VEDENÍ A PASTORACE

Studium je určeno pro současné či budoucí správce sborů Jednoty bratrské, vedoucí organizací zřízených Jednotou bratrskou a pro sloužící členy sborů, kteří mají zájem o hlubší studium bratrské teologie. Předepsaný počet kreditů je 115. Absolventi získávají diplom Chartered Fraternal Theologian (CFTh).

studium B

SPECIALIZACE PRO PRÁCI V CÍRKVI

Toto zaměření v současné době dobíhá pro starší ročníky. Pro nově přihlášené studenty ho neotevíráme.

studium C

KŘESŤANSKÁ SLUŽBA

Studium v méně náročném režimu je určeno pro dobrovolné spolupracovníky na sborech Jednoty bratrské. Předepsaný počet kreditů je 78. Absolventi získávají certifikát.

Studium na Akademii Jana Blahoslava z.ú. probíhá dálkovou formou. Pro všechna studijní zaměření je vyžadována osobní účast studenta na úvodní přednášce k danému předmětu, následuje samostudium zahrnující m.j. vypracování eseje na zadané téma (zápočet) a předmět je zakončen prezenčně vykonanou zkouškou. Studenti, kteří si zvolí zaměření C, nekonají závěrečnou zkoušku. Některé předměty jsou realizovány formou delších studijních výjezdů. Součástí studia je praxe na sboru nebo v jiné organizaci založené Jednotou bratrskou. Přesný rozpis předmětů a jejich kreditní ohodnocení najdete v kurikulu v sekci "Ke stažení".

V průběhu studia je nutné splnit všechny zápočty a zkoušky, a to nejpozději 1 rok od přednášky k danému předmětu. K úspěšnému absolutoriu je potřeba dosáhnout odpovídajícího počtu kreditů v rámci zvoleného zaměření studia, doložit praxi, obhájit diplomovou nebo certifikační práci a uhradit školné. Studium může trvat nejdéle 5 let, přičemž jeho průměrná délka je 3 a půl roku.

Student hradí školné průběžně, a to vždy do 14 dnů od přednášky k danému předmětu. Za delší interval je mu účtováno penále ve výši 10% za každý uplynulý měsíc. Není-li student ze závažných příčin schopen uhradit školné, musí neprodleně informovat ředitele školy a domluvit si splátkový kalendář.
Pokud se student nemůže zúčastnit úvodní přednášky, ale přesto chce daný předmět absolvovat, je povinen uhradit školné za daný předmět v plné výši. Z přednášky získá studijní materiály.
Zájemci mohou navštívit a samostatně absolvovat vybrané předměty teologického studia. Cena je odvozená od počtu kreditů, v tomto případě je stanoveno 360,- Kč za jeden kredit. Pokud se v následujícím ročníku rozhodnou pro celé studium, bude jim tento předmět uznán. Absolventi, kteří chtějí studovat nově zařazený předmět v rámci svého dalšího vzdělávání, uhradí stejné školné jako běžní studenti.

Katedry a instituty

 • Katedra biblických studií a systematické teologie              

  Vyučované předměty: Úvod do Písma, Literatura a teologie Starého zákona, Literatura Nové smlouvy, Teologie a interpretace Nové smlouvy, Dějiny dogmatu
  Vedoucí katedry: Mgr. Tomáš Oliverius

 • Katedra psychologie a pastorace                                                                                                                            

  Vyučované předměty: Vývojová psychologie, Psychologie osobnosti, Pastorace I, Pastorace II, Etika
  Vedoucí katedry: Mgr. Evald Rucký, Th.D., Ep.Fr.

 • Katedra historie

                                                                                                                                  

  Vyučované předměty: Církevní dějiny světové, Církevní dějiny české, Dějiny Jednoty bratrské I a II, Filozofie
  Vedoucí katedry: ThMgr. Jan Klas

 • Katedra eklesiologie

                                        

  Vyučované předměty: Církve ČR, Cizí náboženství a sekty, Apologetika, Správa sboru, Současná Unitas fratrum, Základy veřejného projevu, Církevní management
  Vedoucí katedry: Petr Krásný, Th.M., Ep.Fr.

 • profiEDU – Institut dalšího vzdělávání                                                                                                                        

  Zaměření institutu: rekvalifikační kurzy, profesní kurzy, kurzy IT, kurzy měkkých dovedností.
  Aktuální nabídka kurzů: Podrobné informace najdete na http://profiedu.cz. 
  Vedoucí institutu: Mgr. Tomáš Oliverius

Náš tým

Oliverius01

Mgr. Tomáš Oliverius
Ředitel školy, vedoucí Katedry biblických studií a systematické teologie, vedoucí profiEDU 
oliverius@a-jb.cz

Evald Rucký

Mgr. Evald Rucký, Th.D., Ep.Fr.
vedoucí Katedry psychologie a pastorace
rucky@jbcr.cz

Jan Klas

ThMgr. Jan Klas, Ep.Fr.
vedoucí Katedry historie
klas@jbcr.cz

Petr Krásný

Petr Krásný, Th.M., Ep.Fr.
vedoucí Katedry eklesiologie
krasny@jbcr.cz

Martin Bukovský

ThDr. Martin Bukovský, MBA
vyučuje Apologetiku
bukovsky@jbcr.cz

Jiří Helis

Ing. Jiří Helis
vyučuje Filozofii, Etiku, Církve ČR, Cizí náboženství a sekty
helis@jbcr.cz

Jan Křivka

Ing. Jan Křivka, MBA
vyučuje Církevní management
krivka@jbcr.cz

Šimon Dvořák

ThMgr. Šimon Dvořák
vyučuje Vývojovou psychologii a Psychologii osobnosti
dvorak@jbcr.cz

ke stažení

Kontakty

Akademie Jana Blahoslava z.ú.

Sídlo a fakturační adresa: Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec V-Kristiánov
Korespondenční adresa: Konopná 776/8, 460 14 Liberec XIV-Ruprechtice

oliverius@a-jb.cz
+420 770 176 766
IČO: 01840339

Ústav je zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou U 119
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu 2501131999/2010
Datová schránka: 4e69ivw