My video

Akademie Jana Blahoslava

Teologické studium

Kurzy dalšího vzdělávání

Aktuality

Zahájení nového ročníku teologického studia
Nový ročník studia na Akademii Jana Blahoslava z.ú. zahájíme 6. dubna 2019. Sejdeme se v 9:00 v budově Ústředí Jednoty bratrské, Boženy Němcové 54/9, Liberec V.
 
Prosíme studenty, aby si přinesli zápisník na poznámky, případně i peníze na školné (preferujeme však platby převodem - viz informace v sekci Studium). První konzultace bude pouze v sobotu, předpokládaný konec je mezi 16.00–17.00. Další konzultace budou vždy v pátek v 17.00–20.00 a v sobotu v 9.00–17.00 dle kalendáře konzultací uvedeném na webu školy. Při první konzultaci budou studenti seznámeni se studiem, proběhne potřebná administrativa a přednáška k prvnímu předmětu „Úvod do Písma“. Skripta lze stáhnout z webu školy, ke kterému studenti při konzultaci dostanou přístupový kód.
 
Přihlášky ke studiu najdete na našem webu v sekci Ke stažení. Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 
Těšíme se na vás.
Absolvování samostatného předmětu teologického studia
Od 1. ledna 2019 budou moci zájemci navštívit a samostatně absolvovat vybrané předměty teologického studia. Cena je stanovena na 800,- Kč za konzultaci (přednášku) k jednomu předmětu. Takto zapsaní účastníci obdrží zápočet, případně složí zkoušku a dostanou osvědčení s příslušným počtem kreditů. Pokud se v následujícím ročníku rozhodnou pro celé studium, bude jim tento předmět uznán.
 
Absolventi naší školy, kteří budou chtít navštívit nově zařazený studijní předmět v rámci svého dalšího vzdělávání, zaplatí běžnou cenu pro studenty ve výši 600,- Kč.
 
Tato nabídka není náhradou za celé studium, které je určeno pro pracovníky na sborech a v různých církevních aktivitách.

O škole

Škola začala psát svou historii v roce 1991, kdy ve spolupráci s britskou Covenant College připravila korespondenční kurz pro vzdělávání širokého spektra křesťanů. 

V roce 1994 jsme připravili program denního i dálkového studia pro vzdělávání pracovníků převážně vlastní církve. 

Od roku 2008 byl v nové koncepci vzdělávání výrazněji posunut důraz na propojení teoretické přípravy s praktickým zapojením studenta v jeho domácím sboru i s možností volby obtížnosti studia.

Hlavní cílovou skupinou našich studentů jsou z velké části pastoři, kteří potřebují teologické vzdělání. Dále služebníci v církvi, absolvující plnou šíři studia nebo část důležitou pro jejich práci. 

V roce 2017 se Akademie Jana Blahoslava stala zapsaným ústavem, usiluje o rozšíření nabídky vzdělávacích kurzů a vstupuje do další etapy své existence.


Studium

Co všechno je nutné k úspěšnému zakončení studia?

V průběhu studia je nutné splnit všechny zápočty a zkoušky, a to nejpozději 1 rok od konzultace k danému předmětu.

K úspěšnému absolutoriu je potřeba dosáhnout odpovídajícího počtu kreditů v rámci zvolené kategorie studia. Student musí včas uhradit školné, a to nejpozději do 1 roku od poslední konzultace, nebo do data předání diplomu či certifikátu. Studium může trvat nejdéle 5 let, přičemž jeho průměrná délka je 3 roky. 

Co by měl student ještě vědět?

Není-li student ze závažných příčin schopen uhradit školné, musí neprodleně informovat ředitele školy a domluvit si splátkový kalendář. Pokud tak neučiní a školné není zaplaceno za interval delší než dva týdny od dané konzultace, akademie účtuje penále
10 % za každý uplynulý měsíc.

Pokud se student nemůže zúčastnit konzultace, ale přesto chce daný předmět studovat, je povinen uhradit školné za tuto konzultaci v plné výši. Z konzultace získá studijní materiály.

StudentiStudium je koncipované pro tři skupiny studentů

Skupina AP
Správci sborů v aktivní službě nebo ti, kteří se na ni připravují. Pro ně jsou všechny předměty povinné a potřebují 61 kreditů. Po úspěšném absolvování studia získávají diplom.

Skupina S
Specializace, určená klíčovým pracovníkům v církvi, kteří ovšem nejsou správci sboru. Musí vystudovat povinné a volitelné předměty v hodnotě minimálně 55 kreditů. I oni na konci úspěšného studia získávají diplom.

Skupina L
Laici, je určena pracovníkům z dalších oblastí sborů. Předností je méně náročný režim studia. Tato skupina studuje povinné i volitelné předměty v minimální výši 45 kreditů a po splnění všech požadavků získává certifikát.

Akademie v číslech

26

LET ŠKOLY

857

STUDENTŮ

5

KATEDER

22

PŘEDMĚTŮ

Katedra externích studií

Motivací pro vznik tohoto kurzu je tíživá situace mnoha současných manželství a rodin v naší zemi. Rozpad tradiční rodiny vnímáme jako závažný společenský problém, na jehož řešení se chceme aktivně podílet. Jednota bratrská zakládá a provozuje řadu rodinných, mateřských i seniorských center. Právě v těchto prostředích se naši pracovníci přirozeně setkávají s lidmi, kteří potřebují pomoc a řešení v různých životních situacích. Protože chceme těmto lidem účinně pomáhat, je nutné mít odborné znalosti a dovednosti z oblasti psychologie, rodinného zázemí a výchovy dětí, ale například i finanční gramotnosti.

Podmínky přijetí:
Podmínkou přijetí do kurzu je individuální posouzení způsobilosti žadatele o kurz. Rozhodující nejsou jen znalosti, ale studenti jsou přijímáni i na základě doporučení místního sboru. Akademie si tedy vyhrazuje právo, uchazeče o studium nepřijmout.

Délka kurzu:
Celková délka kurzu je 200 hodin.

Obsah kurzu:
Psychologie

 • vývojová psychologie, psychologie osobnosti, dětská psychologie (30 hodin)
 • konzervativní a alternativní přístupy v péči o duši (10 hod)

Odborné

 • manželské a rodinné poradenství (40 hod)
 • výchova a vzdělávání dětí (30 hod)
 • finanční gramotnost, správa rodinných financí (10 hodin)

Praxe

 • odborná praxe (80 hodin)

Způsob ukončení kurzu:
Absolvent získá certifikát manželského a rodinného poradce.

Organizace studia:
První běh kurzu byl ukončen v březnu 2016, termín zahájení dalšího není zatím stanoven.

Materiál pro biblický kurz jsme převzali z britské školy Covenent College. Stejné materiály používají angličtí studenti ve svém denním studiu. Na základě úspěšného absolvování kurzu získá student diplom. Celý kurz obsahuje devět učebnic – modulů, které jsou zpracovány formou samostatného studia, cvičení a testů. Studium je hodnoceno esejemi z každé lekce každého modulu.

Podmínky přijetí:
Studovat může začít každý, komu je více než 16 let, vyplní přihlášku a zaplatí školné.

Obsah kurzu:
Studium se sestává z devíti modulů – učebnic. Jejich názvy, a tedy i náplň jsou: Křesťanské základy, Boží království, Smlouva, Písmo, Přehled Bible I. a II., Bůh, Lidstvo a vykoupení, Církev. Detailní popis všech modulů najdete v sekci Volně ke stažení.

Školné:
Školné je za první modul 600 Kč. Po jeho úspěšném ukončení je další školné 400 Kč za každý modul. Učební materiály jsou zdarma v rámci školného. 

Další možnost je zakoupit si CD-rom, na kterém je všech 9 modulů za 600 Kč. V tomto případě je úvodní školné 400 Kč a každé další 200 Kč. To znamená, že první platba je 1000 Kč a všechny další pouze 200 Kč. Tímto způsobem student ušetří 1200 Kč na celém studiu.

Dále můžeme zaslat všechny materiály v PDF formátu za 600 Kč, podobně jako u CD. I v tomto případě je úvodní školné 400 Kč a každé další 200 Kč. V tomto případě je první platba 1000 Kč a všechny další 200 Kč. I tato forma umožňuje studentovi ušetřit 1200 Kč na celém studiu.

Školné se platí na účet Akademie Jana Blahoslava, z. ú.
Číslo účtu: 2501131999/2010
Var. symbol: rodné číslo studenta (bez lomítka) nebo datum narození, ve formě bez teček (např. 06082008 je 6. 8. 2008)

Student, který je do studia přijat, ale studium v době jednoho roku nezačne nebo začne, ale následně přeruší, aniž by uvedl důvody, je ze studia vyškrtnut.

PřihláškaObsah studia

Kurz byl na žádost lektora zrušen, o případném novém termínu vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ – ODHADOVÁNÍ BUDOUCNOSTI

7. 12. 2018 (pá) od 9:00 do 15:00 hod

Jedná se o systematický způsob definice a realizace konkrétních kroků, které povedou k dosažení hlavního firemního cíle. Proces strategického plánování je vždy rozdělen na konkrétní fáze a jednotlivé kroky, které jsou seskládány dle priorit, zdrojů a vzájemných vazeb. Vše je rozloženo do časové osy a delegováno konkrétním manažerům a teamům. Výběr strategie a konkrétní strategické plánování firmy je pro společnosti, které se chtějí dlouhodobě udržet na trhu, kritickým bodem. Je tedy rozumné, dobře rozfázovat jednotlivé části a adekvátně zvolit nástroje strategického plánování.

CÍL KURZU:

 • seznámit posluchače se základními principy směřujícími k dlouhodobé udržitelnosti organizace a jejímu efektivnímu řízení na základě vhodně zvolené strategie

OBSAH KURZU:

 • strategické plánování jako nástroj řízení-jeho význam a místo v činnosti organizace (rozdíly mezi operativním a strategickým řízením, stabilita a změna)
 • proces strategického plánování
 • východiska – hodnoty, poslání, vize
 • situační analýza, podmínky a předpoklady (SWOT, STEEP aj.)
 • formulace strategických cílů, volba strategie, práce s alternativami
 • realizační plán-krátkodobé cíle, akční plán, realizační kroky, krizové momenty a faktory
 • personální, časová a finanční náročnost strategického plánování
 • využití externích služeb v procesu strategického plánování, význam a nástroje evaluace

Lektor: PhDr. Mgr. Dušan Kalášek

PhDr. Mgr. Dušan Kalášek je manažerem, psychologem a pedagogem s bohatými zkušenostmi v oblasti osobního rozvoje a managementu. Působil jako lektor krizového řízení, práva a psychologie na Generálním ředitelství hasičského záchranného sboru MV, pravidelně přednáší na univerzitách v Praze a Brně a je autorem mnoha publikací, článků a učebních textů. Je certifikovaným lektorem Úřadu vlády ČR.

Cena: 1 900,- Kč

V ceně jsou zahrnuty: studijní materiály v el. formě, oběd, drobné občerstvení, nápoje

Každý účastník obdrží písemné osvědčení.

Kapacita semináře: 10-15 účastníků

Místo konání: B. Němcové 54/9, Liberec

Způsob přihlášení a platební podmínky: viz přihláška

Kontakt: oliverius@a-jb.cz, tel. 770 176 766

Přihláška

 

Náš tým