My video

Akademie Jana Blahoslava

Studium biblických předmětů

Aktuality

Nový ročník studia na Akademii Jana Blahoslava z.ú. zahájíme 17. března 2018

Od 9:00 v budově Ústředí JB, Boženy Němcové 45/9, 46005, Liberec V.
Studenti si sebou vezmou jednu fotografii pasového formátu (pokud nemají, vyfotíme je na místě), zápisník na poznámky, peníze na školné (lze platit i přes účet). Pro notebooky je třeba přinést s sebou i prodlužovačku. První konzultace bude pouze v sobotu, předpokládaný konec mezi 16.00–17.00. Další konzultace budou vždy v pátek v 17.00–20.00 a v sobotu v 9.30–17.00. Při první konzultaci budou studenti seznámeni se studiem, proběhne patřičná administrativa (přihlášky, školné) a již také úvod do "Biblických předmětů" – troje skripta (pozadí Bible, přehled Starého zákona a přehled Nového zákona). Skripta lze stáhnout z webu JB, ke kterému studenti při konzultaci dostanou přístupový kód.
Jiří Helis

O škole

Škola začala psát svou historii v roce 1991, kdy ve spolupráci s britskou Covenant College připravila korespondenční kurz pro vzdělávání širokého spektra křesťanů. 

V roce 1994 jsme připravili program denního i dálkového studia pro vzdělávání pracovníků převážně vlastní církve. 

Od roku 2008 byl v nové koncepci vzdělávání výrazněji posunut důraz na propojení teoretické přípravy s praktickým zapojením studenta v jeho domácím sboru i s možností volby obtížnosti studia.

Hlavní cílovou skupinou našich studentů jsou z velké části pastoři, kteří potřebují teologické vzdělání. Dále služebníci v církvi, absolvující plnou šíři studia nebo část důležitou pro jejich práci. 

V roce 2017 se Akademie Jana Blahoslava stala zapsaným ústavem, usiluje o rozšíření nabídky vzdělávacích kurzů a vstupuje do další etapy své existence.


Uveďte prosím e-mailovou adresu, zaregistrovanou s vaším uživatelským účtem. Na tuto adresu vám bude zasláno vaše uživatelské jméno.

Studium

Co všechno se skrývá pod pojmem úspěšné zakončení studia?

Podmínky úspěšného zakončení studia se odvíjí od včasného splnění všech zápočtů a zkoušek, a to nejpozději 1 rok od odpřednášení předmětů a splnění minimálního počtu kreditů.

Včasné zaplacení školného, a to nejpozději do 1 roku od poslední konzultace nebo do data předání diplomu či certifikátů.

Včasné zakončení, nejpozději do 5 let od jeho počátku. Průměrná délka studia je 3 roky. Student má tedy ještě 2 roky na dokončení všech potřebných zkoušek a zápočtů, které v řádném termínu nestihl.

Školné

Školné je stanoveno na 600 Kč za konzultaci (včetně úvodního informačního setkání). Počet uvedených předmětů za konzultaci se liší, což je dáno různou náročností jednotlivých předmětů a způsobem prezentace jednotlivých vyučujících. Cena konzultace zahrnuje zhodnocení předmětů, zkoušky, zápočty a také výukové materiály v elektronické podobě.

Školné se platí během konzultace hotově nebo převodem na účet školy s termínem splatnosti nejpozději do dvou týdnů po konzultaci. 
Číslo účtu: 2501131999/2010
Var. symbol: rodné číslo studenta (bez lomítka)
Zpráva pro příjemce: školné + jméno

Co by měl student ještě vědět?

Není-li student ze závažných příčin schopen školné uhradit, musí neprodleně informovat ředitele školy a domluvit si splátkový kalendář. Pokud tak neučiní a školné není zaplaceno za interval delší než dva týdny od dané konzultace, akademie účtuje penále
10 % za každý uplynulý měsíc.

Pokud se student nemůže zúčastnit konzultace, ale přesto chce daný předmět studovat, je povinen uhradit školné za tuto konzultaci v plné výši. Z konzultace získá nahrávku i studijní materiály.

StudentiStudium je koncipované pro tři skupiny studentů

Skupina AP
Správci sborů v aktivní službě nebo ti, kteří se na ni připravují. Pro ně jsou všechny předměty povinné a potřebují 61 kreditů. Po úspěšném absolvování studia získávají diplom.

Skupina S
Specializace, určená klíčovým pracovníkům v církvi, kteří ovšem nejsou správci sboru. Musí vystudovat povinné a volitelné předměty v hodnotě minimálně 55 kreditů. I oni na konci úspěšného studia získávají diplom.

Skupina L
Laici, je určena pracovníkům z dalších oblastí sborů. Předností je méně náročný režim studia. Tato skupina studuje povinné i volitelné předměty v minimální výši 45 kreditů a po splnění všech požadavků získává certifikát.

Akademie v číslech

26

LET ŠKOLY

857

STUDENTŮ

5

KATEDRY

22

PŘEDMĚTŮ

Katedra externích studií

Motivací pro vznik tohoto kurzu je tíživá situace mnoha současných manželství a rodin v naší zemi. Rozpad tradiční rodiny vnímáme jako závažný společenský problém, na jehož řešení se chceme aktivně podílet. Jednota bratrská zakládá a provozuje řadu rodinných, mateřských i seniorských center. Právě v těchto prostředích se naši pracovníci přirozeně setkávají s lidmi, kteří potřebují pomoc a řešení v různých životních situacích. Protože chceme těmto lidem účinně pomáhat, je nutné mít odborné znalosti a dovednosti z oblasti psychologie, rodinného zázemí a výchovy dětí, ale například i finanční gramotnosti.

Podmínky přijetí:
Podmínkou přijetí do kurzu je individuální posouzení způsobilosti žadatele o kurz. Rozhodující nejsou jen znalosti, ale studenti jsou přijímáni i na základě doporučení místního sboru. Akademie si tedy vyhrazuje právo, uchazeče o studium nepřijmout.

Délka kurzu:
Celková délka kurzu je 200 hodin.

Obsah kurzu:
Psychologie

  • vývojová psychologie, psychologie osobnosti, dětská psychologie (30 hodin)
  • konzervativní a alternativní přístupy v péči o duši (10 hod)

Odborné

  • manželské a rodinné poradenství (40 hod)
  • výchova a vzdělávání dětí (30 hod)
  • finanční gramotnost, správa rodinných financí (10 hodin)

Praxe

  • odborná praxe (80 hodin)

Způsob ukončení kurzu:
Absolvent získá certifikát manželského a rodinného poradce.

Organizace studia:
První běh kurzu byl ukončen v březnu 2016, termín zahájení dalšího není zatím stanoven.

Materiál pro biblický kurz jsme převzali z britské školy Covenent College. Stejné materiály používají angličtí studenti ve svém denním studiu. Na základě úspěšného absolvování kurzu získá student diplom. Celý kurz obsahuje devět učebnic – modulů, které jsou zpracovány formou samostatného studia, cvičení a testů. Studium je hodnoceno esejemi z každé lekce každého modulu.

Podmínky přijetí:
Studovat může začít každý, komu je více než 16 let, vyplní přihlášku a zaplatí školné.

Obsah kurzu:
Studium se sestává z devíti modulů – učebnic. Jejich názvy, a tedy i náplň jsou: Křesťanské základy, Boží království, Smlouva, Písmo, Přehled Bible I. a II., Bůh, Lidstvo a vykoupení, Církev. Detailní popis všech modulů najdete v sekci Volně ke stažení.


Školné:
Školné je za první modul 600 Kč. Po jeho úspěšném ukončení je další školné 400 Kč za každý modul. Učební materiály jsou zdarma v rámci školného. 

Další možnost je zakoupit si CD-rom, na kterém je všech 9 modulů za 600 Kč. V tomto případě je úvodní školné 400 Kč a každé další 200 Kč. To znamená, že první platba je 1000 Kč a všechny další pouze 200 Kč. Tímto způsobem student ušetří 1200 Kč na celém studiu.

Dále můžeme zaslat všechny materiály v PDF formátu za 600 Kč, podobně jako u CD. I v tomto případě je úvodní školné 400 Kč a každé další 200 Kč. V tomto případě je první platba 1000 Kč a všechny další 200 Kč. I tato forma umožňuje studentovi ušetřit 1200 Kč na celém studiu.

Školné se platí na účet Akademie Jana Blahoslava, z. ú.
Číslo účtu: 2501131999/2010
Var. symbol: rodné číslo studenta (bez lomítka) nebo datum narození, ve formě bez teček (např. 06082008 je 6. 8. 2008)

Student, který je do studia přijat, ale studium v době jednoho roku nezačne nebo začne, ale následně přeruší, aniž by uvedl důvody, je ze studia vyškrtnut.

PřihláškaObsah studia

MINIMUM Z FINANCÍ I. (pro neekonomy)
26. 9. 2017 (út) od 9.00 do cca 15.00

lektoři: Ing. Jan Křivka, MBA; Petra Kotásková DiS.
SYLABUS: ÚČETNÍ VÝKAZY A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, FINANČNÍ ANALÝZA, UKAZATELE: ZISKU, CASHFLOW, RENTABILITY
cena: 1100 Kč
cena obsahuje: studijní materiály, oběd, drobné občerstvení, nápoje
kapacita semináře: 8–15 účastníků
kde: B. Němcové 54/9, Liberec

 
MINIMUM Z FINANCÍ II. (pro neekonomy)
12. 10. 2017 (čt) od 9.00 do cca 15.00

lektoři: Ing. Jan Křivka, MBA; Petra Kotásková DiS.
SYLABUS: FINANČNÍ ŘÍZENÍ, ROZPOČTY, ŘÍZENÍ NÁKLADŮ, BOD ZVRATU, VÝKONNOST PODNIKU A JEJÍ ŘÍZENÍ
cena: 1100 Kč
cena obsahuje: studijní materiály, oběd, drobné občerstvení, nápoje
kapacita semináře: 8–15 účastníků
kde: B. Němcové 54/9, Liberec

způsob přihlášení a platební podmínky: viz přihláška
kontakt: info@a-jb.cz

Přihláška

24. 5. 2018 (čt) od 9:00 do cca 17:00
lektor: Bc. Petr Valdejch

OBSAH KURZU:

•    vlastní formáty čísel
•    podmíněné formátování
•    řady
•    vzorce a funkce z praxe
•    absolutní adresa
•    filtrování
•    základ kontingenční tabulky

cena: 1900,- Kč

zapůjčení pc: pokud by si někdo z účastníků chtěl od lektora zapůjčit po dobu semináře notebook, je to možné za poplatek 300,-Kč – tento požadavek je potřeba nahlásit předem.

cena obsahuje: studijní materiály v el. formě, oběd, drobné občerstvení, nápoje

kapacita semináře: 8-15 účastníků

kde: B. Němcové 54/9, Liberec

způsob přihlášení a platební podmínky: viz přihláška

kontakt: helis@jbcr.cz

Přihláška

Náš tým