AKADEMIE JANA BLAHOSLAVA z.ú.

Studium bratrské teologie, kurzy dalšího vzdělávání
O škole

AKTUÁLNÍ COVID OPATŘENÍ

Vzhledem k současné epidemiologické situaci stanovuji od 1. 11. 2021 tyto podmínky pro účast na prezenční výuce:

   - student, který na sobě pozoruje příznaky respiračního onemocnění, případně je v karanténě či izolaci, se musí omluvit z výuky
   - během výuky i o přestávkách (ve vnitřních prostorách) má student zakrytý nos i ústa respirátorem (alespoň FFP2, KN95) nebo nano rouškou
   - student prokáže pomocí mobilní aplikace nebo platného certifikátu jednu z těchto skutečností:
          ukončené očkování (alespoň 14 dní od platného očkovacího schématu)
          negativní test PCR (72 hodin) nebo rychlý antigenní (24 hodin), který provedl zdravotnický pracovník
          prodělaný covid (180 dní od prvního pozitivního testu)

Připouštíme možnost, že namísto předložení potvrzení o negativním výsledku testu student na místě podstoupí rychlý antigenní test určený pro sebetestování (použití laickou osobou). Tyto testy neposkytujeme, student si musí donést vlastní.

Mgr. Tomáš Oliverius
ředitel

 

Škola začala psát svou historii v roce 1991 pod názvem Misijní škola Mikuáše Ludvíka Zinzendorfa. V prvních letech své existence úzce spolupracovala s britskou Covenant College. Od roku 1994 poskytovala možnost denního i dálkového teologického studia pro pracovníky Jednoty bratrské. Později byl v rámci nové koncepce vzdělávání posunut důraz na propojení teoretické přípravy s praktickým zapojením studenta v jeho místním sboru. V roce 2017 škola přijala svůj současný název, stala se zapsaným ústavem a rozšířila svoji působnost. Aktuálně poskytuje studium bratrské teologie ve dvou zaměřeních. Profesní zaměření studia je zakončeno udělením diplomu Chartered Fraternal Theologian (CFTh). Certifikace a kredibilita profesního studia je garantována českými i zahraničními biskupy Unitas fratrum.

Škola je tvořena čtyřmi katedrami zaměřenými na teologické předměty a Institutem dalšího vzdělávání ProfiEDU. Pro pracovníky Jednoty bratrské také připravuje vzdělávání v oblasti manželského a rodinného poradenství.

Institut dalšího vzdělávání ProfiEDU realizuje kurzy v oblasti sociálních služeb s akreditací MPSV (včetně kvalifikačního kurzu), dále školení IT, soft skills apod. Více informací je k dispozici na webových stránkách institutu.

StudiumStudium oboru Bratrská teologie má charakter profesního vzdělávání pro zaměstnance a dobrovolné spolupracovníky Jednoty bratrské v ČR.
Je koncipováno pro tři studijní zaměření:

studium A

VEDENÍ A PASTORACE

Správci sborů v aktivní službě nebo ti, kteří se na ni připravují. Pro ně jsou všechny předměty povinné a potřebují 77 kreditů. Po úspěšném absolvování studia získávají diplom.

studium B

SPECIALIZACE PRO PRÁCI V CÍRKVI

Specializace, určená klíčovým pracovníkům v církvi, kteří ovšem nejsou správci sboru. Musí vystudovat povinné a volitelné předměty v hodnotě minimálně 69 kreditů. I oni na konci úspěšného studia získávají diplom.

studium C

PRÁCE V MÍSTNÍM SBORU

Pracovníci z dalších oblastí sborové služby. Předností je méně náročný režim studia. Tato skupina studuje povinné i volitelné předměty v minimální výši 59 kreditů a po splnění všech požadavků získává certifikát.

Studium na Akademii Jana Blahoslava z.ú. probíhá dálkovou formou. Pro všechna studijní zaměření je vyžadována osobní účast studenta na úvodní přednášce k danému předmětu, následuje samostudium zahrnující m.j. vypracování eseje na zadané téma (zápočet) a předmět je zakončen prezenčně vykonanou zkouškou. Studenti, kteří si zvolí zaměření C, nekonají závěrečnou zkoušku. Některé předměty jsou realizovány formou delších studijních výjezdů. Součástí studia je praxe na sboru nebo v jiné organizaci založené Jednotu bratrskou. Přesný rozpis předmětů a jejich kreditní ohodnocení najdete v kurikulu v sekci "Ke stažení".

V průběhu studia je nutné splnit všechny zápočty a zkoušky, a to nejpozději 1 rok od přednášky k danému předmětu. K úspěšnému absolutoriu je potřeba dosáhnout odpovídajícího počtu kreditů v rámci zvoleného zaměření studia, doložit praxi, obhájit diplomovou nebo certifikační práci a uhradit školné. Studium může trvat nejdéle 5 let, přičemž jeho průměrná délka je 3 a půl roku.

Student hradí školné průběžně, a to vždy do 14 dnů od přednášky k danému předmětu. Za delší interval je mu účtováno penále ve výši 10% za každý uplynulý měsíc. Není-li student ze závažných příčin schopen uhradit školné, musí neprodleně informovat ředitele školy a domluvit si splátkový kalendář.
Pokud se student nemůže zúčastnit úvodní přednášky, ale přesto chce daný předmět absolvovat, je povinen uhradit školné za daný předmět v plné výši. Z přednášky získá studijní materiály.
Zájemci mohou navštívit a samostatně absolvovat vybrané předměty teologického studia. Cena je 1 200,- Kč za přednášku k jednomu předmětu. Pokud se v následujícím ročníku rozhodnou pro celé studium, bude jim tento předmět uznán. Absolventi, kteří chtějí studovat nově zařazený předmět v rámci svého dalšího vzdělávání, uhradí stejné školné jako běžní studenti.

Katedry a instituty

 • Katedra biblických studií a systematické teologie              

  Vyučované předměty: Úvod do Písma, Přehled Starého zákona, Přehled Nového zákona, Teologie Nové smlouvy, Systematická teologie
  Vedoucí katedry: Mgr. Tomáš Oliverius

 • Katedra psychologie a pastorace                                                                                                                            

  Vyučované předměty: Vývojová psychologie, Psychologie osobnosti, Pastorace I, Pastorace II, Etika
  Vedoucí katedry: Mgr. Evald Rucký, Th.D., Ep.Fr.

 • Katedra historie

                                                                                                                                  

  Vyučované předměty: Církevní dějiny světové, Církevní dějiny české, Dějiny Jednoty bratrské I a II, Dějiny Dogmatu I a II, Filozofie
  Vedoucí katedry: ThMgr. Jan Klas

 • Katedra eklesiologie

                                        

  Vyučované předměty: Církve ČR, Cizí náboženství a sekty, Apologetika, Správa sboru, Současná Unitas fratrum, Práce s biblickým textem, Základy veřejného projevu, Církevní management
  Vedoucí katedry: Petr Krásný, Th.M., Ep.Fr.

 • profiEDU – Institut dalšího vzdělávání                                                                                                                        

  Zaměření institutu: rekvalifikační kurzy, profesní kurzy, kurzy IT, kurzy měkkých dovedností.
  Aktuální nabídka kurzů: Podrobné informace najdete na http://profiedu.cz. 
  Vedoucí institutu: Mgr. Tomáš Oliverius

Náš tým

Oliverius01

Mgr. Tomáš Oliverius
Ředitel školy, vedoucí Katedry biblických studií a systematické teologie, vedoucí profiEDU 
oliverius@a-jb.cz

Evald Rucký

Mgr. Evald Rucký, Th.D., Ep.Fr.
vedoucí Katedry psychologie a pastorace
rucky@jbcr.cz

Jan Klas

ThMgr. Jan Klas, Ep.Fr.
vedoucí Katedry historie
klas@jbcr.cz

Petr Krásný

Petr Krásný, Th.M., Ep.Fr.
vedoucí Katedry eklesiologie
krasny@jbcr.cz

Martin Bukovský

ThDr. Martin Bukovský
vyučuje Apologetiku
bukovsky@jbcr.cz

Jiří Helis

Ing. Jiří Helis
vyučuje Úvod do Písma, Filozofii, Etiku, Církve ČR, Cizí náboženství a sekty
helis@jbcr.cz

Jan Křivka

Ing. Jan Křivka, MBA
vyučuje Církevní management
krivka@jbcr.cz

Šimon Dvořák

ThMgr. Šimon Dvořák
vyučuje Vývojovou psychologii a Psychologii osobnosti
dvorak@jbcr.cz

ke stažení

Kontakty

Akademie Jana Blahoslava z.ú.

B. Němcové 54/9, 460 05 Liberec V – Kristiánov

oliverius@a-jb.cz
+420 770 176 766
IČO: 01840339

Ústav je zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou U 119
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu 2501131999/2010
Datová schránka: 4e69ivw